ششمین سالگرد ارتحال رئیس فقید بنیاد فرهنگی هفتم تیر